Loading ...
Loading ...
RASPRODANO Pedagoške ideje don Bosca, Makarenka i Neilla

Izdanje

Dodano 2019-05-28
Co-publisher's ISBN-13: 9789537210663

Povezane kategorije

RASPRODANO Pedagoške ideje don Bosca, Makarenka i Neilla

Mile Silov

           Pred čitateljima je djelo  nastalo u okviru znanstveno-istraživačkog projekta Odgojni sustavi sv. Ivana Bosca, A. S. Makarenka i A. S. Neilla čiji sam voditelj bio od 2007. do 2010. godine. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske u okviru prioritenog područja: Socijalna integracija, odgoj i obrazovanje te cjeloživotno obrazovanje. U razdoblju realizacije projektnih zadataka autor djela Pedagoške ideje don Bosca, Makarenka i Neilla bio je profesor Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i znanstevni savjetnik.
          U djelu Pedagoške ideje don Bosca, Makarenka i Neilla dokazujemo hipotezu da različite socijalno-političke doktrine, konzervativizam, socijalizam i liberalizam nisu prepreka stvaranju originalnih pedagoških ideja, organizacijskih modela i prakse svakodnevnog odgoja. Predmet i metode istraživanja odredili su opći teorijsko-metodološki okvir naših istraživanja. Koristili smo osnovne metode, deskriptivnu i kauzalnu, te posebne metode: kritičku analizu sadržaja i povijesno-komparativni pristup. Metodološki okvir istraživanja konkretizirali smo ovim varijablama: (a) društveno – politički uvjeti u kojima su djelovali pedagozi; (b) životopisi pedagoga; (c) temeljne pedagoške ideje pedagoga; (d) organizacijski modeli u kojima su pedagozi realizairali svoje pedagoške ideje; (e) jedan tipičan dan u životu pedagoga i odgojne ustanove u kojoj su djelovali i (f) mogućnosti za kritiku pedagoških ideja i odgojnu praksu pedagoga.
         Sv. Ivan Bosco, A. S. Makarenko i A. S. Neill su klasici pedagogijske znanosti. Vrednovanje postignuća pedagoga  klasika može biti složen znanstveni i metodološki postupak. U tu svrhu izdvojili smo ove opće kriterije: (a) prinos pedagogijskoj znanosti; (b) uvođenje pedagoških inovacija; (c) izbor originalnog organizacijkog modela u kojem su ostavrivali svoje pedagoške ideje i (d) napisana djela u kojima je pedagog opisao svoju filozofiju odgoja. Primijenili smo i posebne kriterije za komparativnu procjenu važnosti pedagoških ideja i odgojne prakse sv. Ivana Bosca, A. S. Makarenka i A. S. Neilla. Prvi je posebni kriterij alternativni pedagog. Dokazivali smo da su tri klasika pedagogijske znanosti alternativni pedagozi. Drugi posebni kriterij, pedagoški optimizam kao antropološki model u odgoju, obrazovanju i školi mogli smo uočiti u pedagoškim idejama i praksi odgoja don Bosca, Makarenka i Neilla. Treći posebni kriterij je shvaćanje djeteta. Za don Bosca dijete je Božje biće. Makarenko je tvrdio da je dijete biće zajednice (kolektiva), dok je Neill dijete shvaćao kao biće samoregulacije. Četvrti posebni kriterij je zalaganje pedagoga – klasika da ostvare važnu sastavnicu prava djeteta, dobrobit djeteta. Don Bosco, Makarenko i Neill toliko su mnogo učinili na planu prava djeteta da ih možemo nazvati promotorima prava djece i prije Deklaracije o pravima djeteta.
          Za tri pedagoga  klasika izdvojili smo četiri postignuća kojima su bitno utjecali na pedagogijsku znaosti. Sv. Ivan Bosco: konzervativna ideja (doktrina) odgoja, preventivni odgojni sustav, vjerski odgoj, oratorij kao organizacijski model. A. S. Makarenko: socijalistička ideja (doktrina) odgoja, kolektivni odgoj, učenička samouprava, radna kolonija i radna komuna kao organizacijski model. A. S. Neill: liberalna ideja (dokrina) odgoja, odgoj bez prisile, učenička samouprava, privatna škola – internat kao organizacijski model.
         Sv. Ivan Bosco, A. S. Makarenko i A. S. Neill djelovali su u složenim društvenim, političkim i gospodarskim uvjetima kapitalizma (don Bosco i Neill) i prvoj državi socijalizma (Makarenko). Organizacijski modeli koje su osmislili Makarenko (radna kolonija i radna komuna) i Neill (privatna škola – internat) postali su svjetski poznati primjeri dječje republike prije svega uvođenjem učeničke samouprave i povjerenjem u ličnost odgajanika. Oratorij don Bosca imao je određene elemente dječje republike.
         Tri klasika pedagogijske znanosti, sv. Ivan Bosco, A. S. Makarenko i A. S. Neill, bili su svestrane ličnosti: don Bosco – teolog, odgojitelj, pedagog i publicist; Makarenko – učitelj, odgojitelj, pedagog i književnik i Neill: učitelj, odgojitelj, pedagog i književnik. Uzori pedagoškim klasicima o kojima pišemo u ovome djelu nisu pedagozi u užem smislu riječi. Don Boscov uzor bio je svetac Franjo Saleški. Književnik Maksim Gorki bio je Makarenkov uzor, dok je Neill isticao da je njegov uzor Homer Lane, učitelj psihoanalitičke orijentacije. Don Bosco je svoje pedagoške ideje i praksu odgoja najbolje opisao u djelu Uspomene na Oratorij sv. Franje Saleškoga. Makarenka su proslavili odgojni romani Pedagoška poema i Zastave na kulama. Neill je svjetsku slavu stekao djelom Summerhill: radikalni pristup djetinjstvu.
          Pedagoške ideje i praksa odgoja don Bosca, Makarenka i Neilla nisu samo predmet pedagoških istraživanja. Niz drugih znanosti i umjetnosti pronalaze inspiraciju u idejama i praksi odgoja tri klasika pedagogije. Nema sumnje, potrebna su i nova suvremena istraživanja života i djela don Bosca, Makarenka i Neilla.


SUMMARY

This book is the result of the scientific project entitled The educational systems of St. John Bosco, A. S. Makarenko and A. S. Neill which the author conducted from 2007 to 2010. The project was co-financed by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia within the priority area Social integration, education and lifelong learning. In this period the author of the book St. John Bosco's, A. S. Makarenko's and A. S. Neill's Pedagogical Views was a professor at the Faculty of Teacher Education in Zagreb and had the rank of scientific advisor.
The book St. John Bosco's, A. S. Makarenko's and A. S. Neill's Pedagogical Views proves the hypothesis that the different socio-political doctrines of conservativism, socialism and liberalism pose no obstacle to creating original pedagogical ideas, organisational models and everyday educational practice. The general theoretical and methodological framework of the research was defined by the subject and methods of the research. Besides the descriptive and causal basic methods, critical content analysis and a historic-comparative approach were used. The methodological framework was  concretised by means of the following variables: (a) the socio-political conditions in which the educators were active; (b) the educators' biographies; (c) the educators' basic pedagogical ideas; (d) the organisational models within which the educators implemented their pedagogical ideas; (e) one typical day in the lives of the educators and the educational institutions in which they worked, and (f) the possibilities to critically review the pedagogical ideas and the educational practice of the educators.
St. John Bosco, A. S. Makarenko and A. S. Neill are pedagogical classics. The evaluation of the work of classics of education can be a complex scientific and methodological procedure.  For this reason, the following general criteria have been selected: (a) their contribution to pedagogy; (b) the introduction of pedagogical innovations; (c) the selection of an original organisational model in which they implemented their pedagogical thought; (d) written work in which they described their philosophy of education. Several specific criteria for a comparative evaluation of the relevance of  J. Bosco's, A. S. Makarenko's and A. S. Neill's pedagogical ideas were also applied.  The first specific criterion was the alternative educator. It was our aim to prove that all three classics of education were alternative educators. The second criterion, educational optimism as an anthropological model in education and school, could be observed in the pedagogical thought and practice of Don Bosco, Makarenko and Neill. The third specific criterion is their understanding of the child. For Don Bosco the child is God's creature. Makarenko claimed that the child is a collective creature, whereas Neill understood the child as a self-regulated creature. The fourth specific criterion was the effort of the educational experts to achieve an important element of children's rights –children's well-being. According to their contribution to children's rights, all three educationalists can be regarded as promoters of children's rights even before the Declaration on the Rights of the Child.
There are four achievements by which each of these classics of education significantly influenced pedagogical thought: St. John Bosco's conservative educational doctrine, preventive educational system, religious education and the oratory as organisational model; Makarenko's socialist educational doctrine, collective education, pupils' self-management, the labour colony and labour commune as organisational models; and Neill's liberal educational doctrine, education without force, pupils' self-management, private school/boarding school as organisational model.
St. John Bosco and A. S. Neill lived and worked in the highly complex social, political and economic conditions of capitalism, whereas Makarenko worked in the first socialist state. The organisational models implemented by Makarenko and Neill became world-famous examples of Children's Republic as they were based on pupils' self-management and trust in the pupil. Don Bosco's oratory had certain elements of Children's Republic.
         The three classics of pedagogy were versatile persons: Don Bosco was a theologian, an educator, an educational expert and a publisher; Makarenko and Neill were teachers, educators, educational experts and writers. Their role models were not educational experts in the narrow sense. Don Bosco's role model was St. Frances de Sales, Makarenko's role model was the writer Maxim Gorki, whereas Neill used to point out that his role model was Homer Lane, a teacher with psychoanalytical orientation.  Don Bosco best described his educational thought and practice in his work Memoirs of the Oratory of Saint Frances de Sales. Makarenko gained world fame through his educational novels Pedagogical Poem and Flags on Towers. Neill became famous with his work Summerhill – a radical approach to child rearing.
          The pedagogical ideas and educational practice of Don Bosco, Makarenko and Neill are not only part of educational research. A series of other sciences and arts find inspiration in the ideas of these three classics of pedagogy. There is no doubt about the necessity to conduct new investigations into the lives and work of Don Bosco, Makarenko and Neill.


Zusammenfassung

Das vorliegende Werk entstand als Teil des wissenschaftlichen Projekts unter dem Namen Erziehungssysteme des Heiligen J. Bosco, A.S. Makarenko und A. S. Neill, dessen Leiter der Autor von 2007 bis 2010 war. Das Projekt wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Sport der Republik Kroatien im Rahmen des Prioritätsgebietes Soziale Integration, Erziehung, Bildung und lebenslanges Lernen kofinanziert. Zur Zeit der Projektrealisierung war der Autor des Werkes Pädagogische Einsichten des Heiligen J. Bosco, A.S: Makarenko und A. S. Neill Professor und wissenschaftlicher Berater an der Fakultät für Lehrerbildung in Zagreb.
In dem Werk Pädagogische Ansichten des Heiligen  J. Bosco, A.S. Makarenko und A. S. Neill  beweist der Autor die Hypothese, dass verschiedene sozial-politische Doktrinen wie Konservativismus, Sozialismus und Liberalismus, kein Hindernis zur Schaffung origineller pädagogischer Ideen, organisatorischer Modelle und der Praxis der alltäglichen Erziehung darstellen.  
Der Forschungsgegenstand und die Forschungsmethoden definierten den allgemeinen theorethisch-methodologischen Rahmen unserer Forschung. Es wurden die deskriptiven und kausalen Grundmethoden sowie Spezialmethoden, wie die kritische Inhaltsanalyse und der historisch-komparative Ansatz, verwendet. Der methodologische Forschungsrahmen wurde anhand von folgenden Variablen konkretisiert: (a) die politischen Bedingungen in denen die Pädagogen tätig waren; (b) die Lebensläufe der Pädagogen; (c) die pädagogischen Grundideen der Pädagogen; (d) die organisatorischen Modelle in denen die Pädagogen ihre Ideen realisierten; (e) ein typischer Tag im Leben der Pädagogen und in der Erziehungsanstalt in der sie tätig waren; (f) die Möglichkeit der Kritik ihrer pädagogischen Ideen und ihrer Erziehungspraxis.
Der Heilige Johannes Bosco, A. S. Makarenko und A. S. Neill sind Klassiker der pädagogischen Wissenschaft. Eine Bewertung der Errungenschaften von Klassikern der Pädagogik kann ein komplexes wissenschaftliches und methodologisches Verfahren sein. Zu diesem Zweck wurden folgende allgemeine Kriterien ausgewählt: (a) ihr Beitrag zur pädagogischen Wissenschaft; (b) die Einführung pädagogischer Innovationen; (c) die Auswahl eines originellen organisatorischen Modells, in dem sie ihre pädagogischen Ideen verwirklichten; (d) geschriebene Werke in denen die Pädagogen ihre Erziehungsphilosophie beschrieben. Zur vergleichenden Bewertung der Relevanz der pädagogischen Ideen und der Erziehungspraxis von J. Bosco, A. S. Makarenko und A. S. Neill wurden besondere Kriterien angewendet. Das erste besondere Kriterium ist der Alternativpädagoge. Wir haben bewiesen, dass die drei Klassiker der Pädagogik Alternativpädagogen waren. Das zweite besondere Kriterium, pädagogischer Optimismus als anthropologisches Modell in der Erziehung und Bildung, konnte in den pädagogischen Ideen aller drei Pädagogen festgestellt werden. Das dritte besondere Kriterium war, wie sie das Kind sehen. Für Don Bosco ist das Kind ein Gotteswesen. Makarenko behauptete, das Kind sei ein Kollektivwesen, während Neill das Kind als ein selbstreguliertes Wesen verstand. Das vierte besondere Kriterium ist die Bemühung des Klassiker der Pädagogik, den Nutzen für das Kind als einen wichtigen Bestandteil der Kinderrechte zu realisieren.   
Don Bosco, Makarenko und Neill können aufgrund von dem, wieviel sie auf der Ebene der Kinderrechte taten, als Promotoren der Kinderrechte bezeichnet werden, in der Zeit vor der Konvention über die Rechte des Kindes.
          Vier Errungenschaften der drei Klassiker der Pädagogie, die wesentlich die Pädagogik beeinflussten, können abgesondert werden. Der Heilige J. Bosco: die konservative Erziehungsidee, ein präventives Erziehungssystem, Religionserziehung, das Oratorium als organisatorisches Modell. A. S. Makarenko: sozialistische Erziehungsidee, kollektivistische Erziehung, Schülerselbstverwaltung, Arbeitskolonie und Arbeitskommune als organisatorisches Modell. A. S. Neill: liberale Erziehungsidee, Erziehung ohne Zwang, Schülerselbstverwaltung, Privatschule/Internat als organisatorisches Modell.
         Der Heilige J. Bosco und A. S. Neill waren in den komplexen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen des Kapitalismus tätig, während Makarenko im ersten sozialistischen Staat tätig war. Die organisatorischen Modelle von Makarenko (Arbeitskolonie und Arbeitskommune) und Neill (Privatschule/Internat) wurden weltbekannte Beispiele von Kinderrepubliken durch die Einführung von Schülerselbstverwaltung und von Vertrauen in die Person des Erzogenen. Don Boscos Oratorium  enthielt bestimmte Elemente der Kinderrepublik.
         Die drei Klassiker der Pädagogik waren vielseitige Persönlichkeiten: Don Bosco war Theologe, Erzieher, Pädagoge und Publizist; Makarenko und Neill waren Lehrer, Erzieher, Pädagogen und Schriftsteller. Ihre Vorbilder waren nicht Pädagogen im engsten Sinne des Wortes. Don Boscos Vorbild war der Heilige Franz von Sales, der Schriftsteller Maxim Gorki war Makarenkos Vorbild, während Neill darauf bestand, sein Vorbild wäre Homer Lane, ein Lehrer psychoanalytischer Orientierung. Don Bosco beschrieb seine pädagogischen Ideen und seine Praxis in seinen Erinnerungen an das Oratorium des hl. Franz von Sales.  Makarenko wurde berühmt durch seine Erziehungsromane Ein pädagogisches Poem und Flaggen auf den Türmen. Neill erlangte Weltruhm mit dem Werk Summerhill, das revolutionäre Beispiel einer freien Schule. Die pädagogischen Ideen sowie die Praxis von Don Bosco, Makarenko und Neill sind nicht nur Gegestand pädagogischer Forschung. Eine Reihe anderer Wissenschaften und Künste finden Inspiration in den Ideen und der Praxis der drei Klassiker der Pädagogik. Es sind zweifellos neue, moderne Forschungen der Leben und Werke von Don Bosco, Makarenko und Neill erforderlich.

O autoru: Mile Silov

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu